Podzimní brigáda na bojišti u Hradce Králové

   V sobotu 24. října se uskutečnila na bojišti u Hradce Králové za pěkného počasí podzimní brigáda, které se zúčastnili: Věra Hladíková, Kateřina Musílková, Jiří Kozák, Pavel Mrkvička, Jiří Musílek a Jiří Vilím. Miroslav Suchý se omluvil.

   Sešli jsme se v 9 hodin u hřbitova v Probluzi, kde jsme chtěli upravit hřbitov kvůli exkurzi hradeckého Gardecorpsu avizované na dušičkové setkání. Hřbitov jsme nalezli v bezvadném stavu takže našeho zásahu zde nebylo třeba. K našemu milému překvapení jsme zjistili, že pomník faráře Nováka, který byl těžce poškozen při ořezávání větví přilehlých stromů je odborně opraven. Ze hřbitova je ještě potřeba odvést zbytky litinového oplocení. Přemístili jsme se k ústřednímu saskému pomníku ev.č. 60, který je po celkové opravě, včetně schodiště a osazení nových před časem zcizených koulí. Upravili jsme saský hřbitov v Dolním Přímu a pokračovali jsme do Horního Přímu, kde jsme shledali upravenou posekanou lokalitu "U sv. Aloise". Odstranili jsme trávu v okolí i uvnitř plůtku u pomníku ev.č. 63 pruského setníka Bolschwingha a pořezali jsme šípek v jeho blízkosti, který na jaře spálíme. Stejnou údržbu prodělal i pomník ev.č. 65 rakouského rytmistra Löwenthala. Přejeli jsme k lesu Holá kde bylo posekáno a pořezáno křoví u pomníků ev.č. 9 a 247, pomníky očištěny a ometeny.

   Po obědě jsme odjeli k lesu Svíb kde jsme očistili a upravili pomníky a v jejich okolí ořezali nálety. Památky byly ošetřeny v tomto pořadí: ev.č. 219, 278, 276, 159, 158, 292 a 156. Nakonec se přejelo do Břízy k pomníkům ev.č. 273, 274 a 398, byly zkontrolovány šachetní kříže při silnici do Rosnic a osekáno křoví u křížů na dělostřeleckém okopu u Žižkova stolu. Cestou domů jsme ještě navštívili pomníky ev.č. 143, 396 a 397 v areálu bažantích líhní a ošetřili pomník ev.č. 67 pruského npor. Belowa u Stěžírek.

Fotogalerie: http://1866.rajce.idnes.cz/Podzimni_brigada_na_bojisti_u_Hradce_Kralove

 

Vysvěcení nově zrenovovaného pomníku na hrobě poručíka Julia šlechtice z Anthoine

Dne 17. října 2015, proběhlo slavnostní vysvěcení nově zrenovovaného pomníku na hrobě poručíka Julia šlechtice z Anthoine, který zde padl v nedožitých dvaceti letech, zasažen několika střelami do hrudi v průběhu bitvy u Náchoda, která se zde odehrála mezi pruským V. armádním sborem a rakouským VI. armádním sborem 27. června roku 1866. Pomník byl zrenovován za finanční podpory obce Provodov-Šonov. Vzpomínky na padlé se zúčastnili společně s členy Komitétu 1866 rovněž členové SPVH-Náchod, zástupci Gardy města Hradce Králové a mnoho dalších představitelů jednotlivých historických spolků a jednotek zabývajících se prusko-rakouskou válkou z roku 1866. Organizátoři tímto děkují obci i všem, kteří se zapojili do renovace pomníku a současně svou přítomností podpořili vzpomínku na padlé, kteří zemřeli před 149. lety během prudkých bojů v okolí Václavic.


Fotogalerie:http://1866.rajce.idnes.cz/Provodov-Sonov

 

Komitét 1866, renovace válečné památky 2015 -Václavice

 

Komitét 1866,NÁCHODSKO 2015-Teaser

 

Jak se bojovalo v Prachovském sedle před 149 lety

V sobotu 19. 9. 2015 se sešli na Prachově zástupci vojsk Rakouska, Saska a Pruska, aby uctili památku vojáků, kteří zde 29. 6. 1866 položili své životy. Celá akce byla zahájena v 9. 30 hodin pietním aktem u pomníků v Horním Lochově. Po seznámení s děním v obci v roce 1866 se vojska i ostatní zúčastnění vydali do Prachovského sedla. I zde se u pomníků konal další pietní akt. V 16 hodin následovala za pozornosti mnohých diváků bitevní ukázka. Tradiční vzpomínková akce, kterou zorganizovalo Muzeum Českého ráje společně s Komitétem 1866, a za podpory Královéhradeckého kraje byla ukončena ve večerních hodinách, zapálením svíček u pomníků v obci Prachov.

Pr 15-01  Pr 15-02  Pr 15-03

Odkaz na kompletní fotogalerii ZDE.

 

Svěcení pomníku šesti pruských vojáků ve Svitavách

Výroční akce Komitétu v r. 2015

Dne 5. září 2015 se konalo ve Svitavách, v rámci tradiční pouti k patronu města sv. Jiljí, svěcení pomníku šesti pruských vojáků, které vyhlásil Komitét pro udržování památek z války 1866 za svou výroční akci tohoto roku.

Svitavy, dnes osmnáctitisícové – v r. 1866 asi pětitisícové město zažily toho roku opakované průchody bojujících vojsk, útok pruské jízdní brigády, návštěvu pruského krále s Bismarckem, jakož i přítomnost rakouského polního zbrojmistra Benedeka, pruskou okupaci i cholerovou epidemii.

Muzejní historický klub Záviš, složený ze žáků ZŠ Felberova, v rámci své činnosti obnovil nejdříve pomník na šachtě údajně 180 pruských vojáků, v r. 2015 zahájil vyčištění prostoru protestantského hřbitova po té, co jej určil jako místo posledního odpočinku šesti pruských vojáků protestantského vyznání. Se slavnostním svěcením pomníku po úpravě celého prostoru se počítalo ke 150. výročí prusko–rakouské války, tedy na rok 2016. Pak se však ukázalo, že Agentura REX, pořádající už tradičně historické programy v rámci svitavské pouti, bude v následujícím roce vytížena jinde, a tak došlo k dohodě o urychlení veškerých příprav o rok! Navíc, Komitét nabídl Svitavům, že se svitavské svěcení stane jeho výroční akcí.

Nebudeme podrobně popisovat celé martyrium příprav v průběhu 12 měsíců. Město Svitavy uhradilo rekonstrukci celého prostoru, rovněž cenu pomníku, Historický klub Záviš získal osvědčeného kameníka Libora Zelinku, který je tvůrcem pomníku pruského vojáka Floriána Pünklera zřízeného před dvěma roky v Litomyšli, připravil ve spolupráci s Komitétem nápisovou desku a doslova si „vypůjčil“ svoji školu, totiž stal se generálním ubytovatelem účastníků pietní akce.

15. července proběhla zásadní schůzka našeho klubu s agenturou Rex a historikem R. Fikejzem ve svitavském muzeu, na níž byl stanoven přesný program pietního aktu v režii klubu Záviš, zatímco agentura Rex Radima Dufka se postarala o nábor vojenských jednotek.

5. září se od 16:00 ubytovaly vojenské jednotky na ZŠ Felberova a po večeři došlo k seřazení celé kolony sestávající z CK hudby 6. praporu polních myslivců z Náchodu, z CK 6. praporu polních myslivců, z CK pěšího pluku č. 73 z Železnice a z CK 8. pěšího pluku z pěšího pluku z Brna, to vše z rakouské armády, z pruských jednotek pak královský pruský 1. gardový pěší pluk z Hradce Králové, královský pruský gardový fyzilírský pluk z Brna a královský pruský těžký zeměbranecký pluk. Kolona se vydala 5 minut po půl sedmé vedená symbolicky členy Historického klubu Záviš v uniformách pruské gardy předměstím Svitav – Lánů na spodní konec svitavského náměstí a odtud přes parkoviště, na jehož místě stávala první svitavská škola – v roce 1866 lazaret 6. pruského sboru – ulicí lemovanou svitavskými občany ke hřbitovu. První zastávkou byla šachta 180 pruských vojáků, kde krátce promluvil předseda Komitétu pan Miroslav Suchý, krátký obřad provedl katolický duchovní, vzdálený příbuzný habsburského rodu, Zdeněk Gerhard Klimeš. Po slavnostní večerce a salvě se jednotky přesunuly před vchod na protestantský hřbitov, kde „modlitbou a slovem Božím“ posvětil nový pomník evangelický farář Filip Keller. Následovala rovněž večerka a čestná salva, poté pruská a rakouská hymna. Celé akce se účastnila řada milých hostů, včetně svitavského starosty. Po koncertě hradecké skupiny Kantoři mohli účastníci zažít večerní i noční atmosféru historického města Svitav a bezpečně se vrátit do míst svého ubytování.

Druhý den pak v rámci svitavské pouti zorganizovala agentura Rex vystoupení některých jednotek obou armád v dobových autentických scénkách ze Svitav roku 1866.

Poděkování bezesporu patří všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli ke zdaru této akce, jež pro nás – Svitaváky – má mnohem hlubší rozměr: nejen setkání našich občanů s příslušníky historických jednotek a Komitétu, ale i rozšíření prostoru, v němž se i naše pošramocená společnost může naučit vnímat mír na hranici věčnosti. Odezva celé akce mezi svitavskými občany je stále vysoce pozitivní, největší odměnou pro pořadatele bylo vyjádření členů historických jednotek, že by uvítali každoroční opakování svitavské akce.

Za Muzejní historický klub Záviš M. Štrych

 

 

Centrální akce Svitavy

Ve dnech 5. a 6. září 2015 se ve Svitavách konala centrální akce Komitétu 1866. Sobotní program byl veden v pietním duchu. V podvečerních hodinách se uskutečnila nejprve vzpomínka na padlé u hrobu 180 pruských vojáků, a poté i vzpomínkové setkání a svěcení pomníku na nově zrekonstruovaném protestantském hřbitově. Účastníci akce si pak mohli na náměstí vyslechnout koncert skupiny Kantoři.

Nedělní pouť ke sv. Jiljí byla ozvláštněna přítomnosti vojáků v uniformách z roku 1866. Místním tak byly připomenuty dramatické události z tohoto válečného roku v jejich městě.

CA Sv-1 CA Sv-2 CA Sv-3

 

 

Zasedání předsednictva Komitétu 1866 dne 12. září 2015

V sobotu 12. září 2015 se po delší letní pauze opět konala schůze předsednictva Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Po ohlédnutí za letošními vzpomínkovými akcemi, včetně centrální akce Komitétu 1866, která se konala ve dnech 5. a 6. září ve Svitavách, a zhodnocení aktivit v péči o pomníky na jednotlivých bojištích za uplynulé měsíce, byla značná pozornost věnována přípravě podzimní valné hromady našeho spolku. Tato se uskuteční v sobotu 31. října 2015 od 9:30 hod. v restauraci U Zadrobílků v Hradci Králové-Pouchově. Po jejím skončení bude následovat vzpomínka na druhého předsedu původního královéhradeckého Komitétu Františka Waldeka u jeho hrobu na pouchovském hřbitově, posléze proběhne i u tamních vojenských pomníků tradiční dušičkový pietní akt. Projednávány byly rovněž spolkové aktivity, které se již obracejí ke 150. výročí prusko-rakouské války, a to jak z hlediska oprav památek, tak i konání vzpomínkových akcí.

 

Severní Čechy - Boseň, Březina, Klášter Hradiště nad Jizerou

Krásným ránem začala neděle 30. srpna 2015 a vycházející slunce ukazovalo na pěkný den právě končících prázdnin. Během dne teplota vystoupala až na 36°C, ale ani spalující sluneční paprsky nebyly překážkou ve splnění předem stanovených cílů J. Náhlovského, M. Janouška a P. Nováka, takže na konci brigády byly mozoly a pot dosaženy v plné míře. V určitém odpočinkovém duchu lze nazvat dopolední natěračské práce na stojanech naučných tabulí v obci Boseň a Mužský. Poté již přišlo ke slovu daleko těžší nářadí při terénních pracech u pomníku ev.č. 52, kde nejdříve byla vysekána tráva a odkopány drny v těsné blízkosti obrubníku. Do nově vykopaného základu byla osazena spodní část kamenného soklu a jeho druhý odlomený díl byl přilepen flexibilním lepidlem, stejně tak i kousky vrchní části, navíc stáhnuté železnou obručí. Podobné terénní a zednické práce byly rovněž provedeny u pomníku ev.č. 6. Obnovujícím nátěrem prošel také stojan naučné tabule v Březině. Brigáda skončila u pomníku ev.č. 7 posekáním trávy a stovnáním terénu.

Fotogalerie: http://1866.rajce.idnes.cz/Severni_Cechy_-_Bosen,_Brezina,_Klaster_Hradiste_nad_Jizerou

 

Náchodsko 2015- z průběhu pracovní sezony

Dne 10. srpna byly nově osazeny kamenné obrubníky u památky ev. č. 69 ve Václavicích. Pomník je tak připraven ke konečnému osazení zrenovovaného kovového oplocení. Práce financuje obec Provodov-Šonov. Restaurátorské a kamenické práce provádí P. Szabová, renovaci oplocení zajišťuje R. Černohorský.

Dne 14. srpna započaly práce na renovaci dvou válečných památek na Staroměstském hřbitově v Náchodě formou očištění pam.ev.č. 30 a odejmutí litinového oplocení u pam.ev.č. 25. Rovněž započala renovace náhrobku knížecího lékaře Ignáce Mullera, 19.8 byl náhrobek, pod dohledem zástupce státního památkového ústavu, odejmut ze zdi kostel sv. Jana Křtitele a odvezen do atelieru restaurátorky. Veškeré práce financuje město Náchod a provádí P. Szabová.

V průběhu července proběhla generální oprava výplně oplocení na vojenském hřbitově v aleji Kateřiny Zaháňské. Výplně byly provedeny z impregnovaného akátového dřeva. Včetně drobných oprav kovových konstrukcí provedl zakázku za bezmála 170 tisíc korun pan Zbyněk Nyč z Náchoda. Za podnět městu k tomuto zásahu lze děkovat členu Komitétu 1866 R. Teichmanovi.

Dne 24. července započaly práce na renovaci tří památek (ev.č. 115-117) na místním hřbitově v Novém Městě nad Metují. U památky ev. č. 112 byly demontovány a nově sestaveny kamenné stupně a 19.8 byly památky kompletně očištěny tlakovou vodou a tak připraveny k dalším krokům renovace, na jejichž financování se podílí město a MO. Práce provádí Petr Tomáš.

Veškeré restaurátorské práce na válečných památkách mohli být realizovány díky iniciativě uvedené obce a měst, rovněž však z podnětů zdejšího TR Komitétu 1866, Matouše Holase.

Fotogalerie: http://1866.rajce.idnes.cz/Nachodsko_2015-_z_prubehu_pracovni_sezony

 

  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM