Slavnostní požehnání opraveného pruského hrobu v Křenově u Svitav

V sobotu 29. října 2016 se na hřbitově v Křenově u Svitav uskutečnilo slavnostní žehnání zrestaurovaného hrobu v této obci zemřelých 15 pruských vojáků. Součástí hojně navštívené akce  byla i kulturní vložka s čestnou salvou v podání členů Historického klubu Záviš ze Svitav (v čele s členem Komitétu 1866 pan Miloslavem Štrychem) a Agentury Rex z Brna.

Krenov1  Krenov2  Krenov3

 

Návštěva císaře Františka Josefa I. na bojištích

Ve dnech 5.-6. listopadu se uskutečnila jedna z posledních akcí spojených se 150. výročím prusko-rakouské války. V několika východočeských městech jsme si připomněli návštěvu císaře Františka Josefa I. na bojištích, kterou uskutečnil na podzim roku 1866. V sobotu 5. listopadu dorazilo Jeho Apoštolské Veličenstvo parním vlakem na nádraží v Hradci Králové, kde bylo přivítáno "historickými" zástupci města a pevnosti, stejně jako početným obecenstvem. Císař se posléze přesunul na královéhradecké bojiště, konkrétně na Chlum, kde se ve 13 hodin uskutečnil slavnostní pietní akt u nově opraveného Ossaria. Po krátkém pochodu bojištěm zamířili přítomní do chlumského kostela Proměnění Páně, kde byla sloužena mše s pietní vzpomínkou na padlé vojáky. Program posléze pokračoval v Hradci Králové, konkrétně byl císař v 16 hodin přivítán před Muzeem východních Čech, v jehož prostorách následně spoluzahájil výstavu věnovanou 150. výročí "své" návštěvy (nejen) východních Čech a 100. "výročí" svého úmrtí. Za hojné účasti byl pak v muzeu promítnut dokumentární film mapující vzpomínkové akce na královéhradeckém bojišti ve dnech 1.-3. července tohoto roku. Program byl zakončen slavnostní boholužbou v katedrále sv. Ducha.

Navsteva FJI na bojisti 1866 024  Navsteva FJI na bojisti 1866 130  Navsteva FJI na bojisti 1866 139

V neděli 6. listopadu si císařovu návštěvu připomněli rovněž v Jaroměři, České Skalici, Starkoči, Červeném Kostelci a Malých Svatoňovicích. Do všech těchto měst a obcí zavítalo Jeho Apoštolské Veličenstvo opět prostřednictvím parního vlaku. Na jednotlivých nádražích bylo vítáno "historickými" představiteli místních samospráv i početným publikem. Vzpomínkové akce se rovněž v hojné míře zúčastnili členové vojenských historických jednotek a celý program byl doplněn kulturními vystoupeními.

II Navsteva cisare FJI 2016 028  II Navsteva cisare FJI 2016 043

Kompletní fotogalerie z obou akcí ZDE a ZDE.

 

Severní Čechy - Boseň

V sobotu 15. října 2016 byl v Bosni uskutečněn pietní akt ke 150. výročí událostí, které obec postihly ve válečném roce 1866. V místní Hospodě Ve škole nejdříve proběhla přednáška zaměřená nejen na všeobecnou historii prusko-rakouské války roku 1866, ale hlavně na boje v okolí Mužského a Bosně 28. června a následnou pruskou okupaci. V rámci promítání se také posluchači dozvěděli, že 2. magdeburský pěší pluk č. 27 byl první jednotkou z pruské 1. armády, která po skončení střetnutí vstoupila do Bosně a dále i to, že jeho velitel plukovník von Zychlinski se ubytoval na zdejší faře, která se zachovala do dnešních dnů. Následně byl starostkou Bosně Hanou Maudrovou a administrátorem římskokatolické farnosti v Mnichově Hradišti R.D. Mgr. Pavlem Machem vysvěcen obnovený pomník připomínající památku 3 rakouských vojáků. Zakončením slavnostního odpoledne se stal pietní akt na místním hřbitově u pomníku, kde jsou pohřbeni vojáci obou nepřátelských stran. 
 

 

Září navšteva bojiště

V září navštívila V. Hladíková Rozběřice, kde zejména od lišejníku očistila soubor pomníků U Šrámova kříže. V Máslojedech vytrhala plevel v okolí památky ev. č. 297, na severových. okaji lesa Svíbu očistila pomník ev. č. 5 - "Říman", kříž ev. č. 338 "V končinách", okolí pomníku ev. č. 192 (1. magdebur. pěší pluk č. 26). Na vých. vstupu do lesa Svíbu zčásti očistila pomníky ev. č. 223 a 272. Dále v lese samotném ometla od spadaného listí památku ev. č. 145 (prus. npor. L. Schmidt od magdebur. mysliv. prap.č.4); od listí ometla také památku ev. č. 408 (pomník rak. 30. praporu pol. myslivců), okolí pyramidy ev. č. 152 a částečně ometla okolí pomníku ev. č. 383 (rak. 51. pěšího pluku). U většiny těchto památek jednatelka zároveň sesbírala vyhořelé svíčky, ponechala jen skleněné lampy, do nichž lze umístit malou svíčku (např. o Dušičkách).


Fotogalerie: http://1866.rajce.idnes.cz/Zari_navsteva_bojiste_2016

 

Vzpomínková akce v Tovačově 23.-24. září 2016

Město Tovačov si ve dnech 23. a 24. září 2016 připomnělo válečné události, jež se před 150 lety zapsaly krvavým písmem do jeho historie.

V pátek 23. září proběhl v 17 hodin v obřadní síni tovačovského zámku křest nové knihy Tovačovsko ve válečném roce 1866, jež na celkem 288 stranách popisuje nejen události horkého léta roku 1866 na Tovačovsku, Prostějovsku a Olomoucku, ale všímá si i těžkých životních podmínek obyvatelstva postiženého pruskou okupací a mapuje památky na tuto dobu, které se na střední Hané nacházejí. Kniha byla slavnostně pokřtěna starostou města Tovačova L. Bouchalem, místostarostou M. Svobodou a J. Synkem a J. Jemelkou z Komitétu 1866, za asistence kastelánky zámku K. Zajícové. Autor knihy Jiří Synek poté v krátké přednášce seznámil shromážděné hosty s některými momenty válečných střetnutí v okolí Kralic na Hané, Biskupic, Tovačova a Přerova.

Tov16 01  Tov16 02  Tov16 03

Od 18. hodiny byla v kostele sv. Václava celebrována farářem F. Urbanem zádušní mše za vojáky padlé v roce 1866, při níž bylo připomenuto lidské utrpení a oběti válečných konfliktů, ale také poukázáno na nutnost smíření. V závěru bylo čtením připomenuto 425 kněží vězněných či zavražděných v době 2. světové války, kteří se stali oběťmi nacismu, z nichž mnozí, kteří přežili, byli později i oběťmi komunismu.

Hlavní program vzpomínkových akcí však začal až v sobotu 24. září vystoupením vojenské dechové hudby 6. praporu polních myslivců z Náchoda v 9.30 hodin na pódiu v zámeckém parku. V 10 hodin byli v obřadní síni zámku starostou města L. Bouchalem a místostarostou M. Svobodou přivítáni velitelé vojensko-historických jednotek pruské a rakouské armády, které se letošních vzpomínkových akcí účastnili. Byly jim předány pamětní stuhy a poté se zapsali do pamětní knihy města Tovačova. Dopolední program byl završen ukázkami výcviku vybraných vojenských jednotek v zámeckém parku moderovanými J. Synkem. Před několika sty návštěvníků zámku tu předvedli pořadová cvičení a ukázky střelby zástupci rakouské i pruské pěchoty, svou bravuru při předvádění jezdeckých útoků prokázali huláni z 1. hulánského pluku Merveldt a na závěr všechny ohlušila svou palbou obsluha rakouského 4-liberního děla.

Odpolední program byl zahájen ve 13 hodin koncertem dechové hudby polních myslivců tentokrát uspořádaným na tovačovském náměstí, kde se poté také shromáždilo přibližně 100 příslušníků klubů vojenské historie v dobových uniformách. Ve 13.45 vyšel z náměstí dlouhý průvod vojska, představitelů města a hostí, který zamířil k ústřednímu pomníku tovačovského bojiště ležícímu při silnici na Věrovany severně od města.

Zde od 14.30 hodin proběhl pietní akt moderovaný M. Barusem z Komitétu 1866, při němž bylo vzpomenuto četných obětí válečného konfliktu roku 1866, jež v těchto místech prolily svou krev a položily své životy. Před mohutnou tovačovskou mohylou nejprve přivítal četné diváky starosta města L. Bouchal a poté k nim krátce promluvil R. Teichman za Komitét 1866. Poté farář F. Urban pronesl modlitbu za zemřelé a k patě pomníku byly za zvuků chorálu položeny věnce. Slavnostní náladu tohoto aktu završila dechová hudba. Zazněla naše státní hymna i hymny tehdejšího Rakouska a Pruska. Čestné salvy vypálené vybranými vojenskými jednotkami pak celý pietní akt důstojně ukončily.

Tov16 05  Tov16 06  Tov16 07

Vrcholem celých vzpomínkových akcí k 150. výročí prusko-rakouské války na Tovačovsku pak byla rozsáhlá bitevní ukázka komentovaná M. Barusem, kterou na poli naproti ústřednímu pomníku po pietním aktu uspořádali příslušníci klubů vojenské historie. Před více jak tisícem přítomných diváků zde defilovalo přibližně 65 příslušníků pěchoty, 16 jezdců a ze svých hlavní pálila 3 děla. Bitevní ukázka byla uspořádána na motivy skutečných událostí, které se 15. července 1866 v těchto místech odehrávali. Diváci tak mohli sledovat odhodlaný bodákový útok rakouské pěchoty krvavě odražený vražednou pruskou rychlopalbou, překvapivé přepadení rakouských děl pruským jezdectvem i zoufalou obranu rakouského hlavního štábu s vrchním velitelem polním zbrojmistrem Ludwigem von Benedekem v čele. Pruské jednotky nakonec opanovaly bojiště a z jejich strany byl také připomenut okamžik, kdy byl smrtelně zraněn pruský podplukovník Eduard von Behr. Diváci, jež se v oblacích spáleného střelného prachu a za mohutného dunění děl mohli na chvíli přenést do doby před 150 lety a pocítili alespoň částečně atmosféru nelítostných bojů prusko-rakouské války, nakonec odměnili vojáky v historických uniformách zaslouženým potleskem.

Je třeba vyjádřit dík všem členům klubů vojenské historie, kteří do Tovačova přijeli v dobových uniformách a podpořili tak vzpomínkovou akci a také Radku Teichmanovi, Jiřímu Synkovi a Martinu Barusovi, členům Komitétu 1866, na jejichž bedrech ležela organizace celé akce a také její moderování. V neposlední řadě patří dík těm členům našeho spolku, kteří prodávali spolkové publikace na nádvoří tovačovského zámku – Věře Hladíkové, Martinu Barusovi a Václavu Hradilovi, dále Davidu Koralovi, který stál za logistickým zajištěním prodeje a také Petru Lazurkovi, který celou akci svědomitě dokumentoval.

 

komentované prohlídky v rámci výstavy Prusko-rakouská válka 1866

V sobotu 10. září 2016 v rámci Dnů evropského kulturního dědictví v Severočeském muzeu v Liberci uskutečnil J. Náhlovský s D. Koralem a se zástupcem Spolku vojenské historie Liberec o. s. komentované prohlídky v rámci výstavy Prusko-rakouská válka 1866. V dopoledních hodinách svůj zájem o výstavu projevil i člen předsednictva Komitétu 1866 J. Hanuš, který tak mohl vidět dva běžně nevystavované obrazy s tématikou roku 1866 související se severními Čechami.

Fotografie: http://1866.rajce.idnes.cz/Komentovane_prohlidky_v_ramci_vystavy_Prusko-rakouska_valka_1866

 

Znovu zmobilizován severočeský oddíl

V soboru 3. září 2016 byl znovu zmobilizován severočeský oddíl v boji s rostoucí trávou. První zakousnutí struny sekacího stroje proběhlo již v 7.00 hodin na mnichovohradišťském bojišti u pomníku ev. č. 41 a dále následovaly pomníky ev. č. 42, 26 a 27. Poté se skupina ve složení J. Náhlovský, D. Koral a P. Novák přemístila ke Kuřívodám, kde byla zjištěna úprava okolí pomníku ev. č. 1 a 22 ze strany MÚ Ralsko. U prvně uvedené památky proběhlo drobné odstranění uschlého porostu a v menší míře opětovné aplikování chemického přípravku proti nežádoucí vegetaci. Další práce se znovu přesunuly k Mnichovu Hradišti, kde čekal hlavní cíl pracovního dne a to u pomníku ev. č. 1, kde mimo posekání trávy byl znovu natřen dřevěný plot. Během těchto prací dorazila posila v osobě M. Janouška. Po splnění tohoto úkolu již nic nebránilo, aby trávu zdárně skosila technika u pomníku ev. č. 2, 4, 5, 10-16 a 18-20. Zde by mohl nastat konec raportu z 11,5 hodinového plného nasazení, nebýt toho, že v těsné blízkosti pomníku ev. č. 14 se nacházel lidský exkrement. K jeho odstranění posloužila M. Janouškovi dvě kukuřičná stébla. Co k tomu dodat? Nějaký člověk patrně chtěl zvýšit výnos ze zemědělské půdy, která se nachází hned za pomníkem, ale k tomu mu chybělo pouze několik desítek centimetrů... Jinak si těžko vysvětlit jeho počínání na udržované travnaté ploše v okolí nejen tohoto pomníku, ale i dvou dalších, když sousední prostor je již po mnoho let neudržovaný, a zde by mohlo dojít k poranění nějaké části jeho těla...

Fotoalbum: http://1866.rajce.idnes.cz/znovu_zmobilizovan_severocesky_oddil

 

Návštěva bojiště

Během léta očistila V. Hladíková vybrané památky na těchto lokalitách královéhradeckého bojiště: Hořiněves, Dohalice, Sadová, Mžany, Stračovská Lhota

Fotografie: http://1866.rajce.idnes.cz/Navsteva_bojiste

 

Vzpomínka na 150. výročí úmrtí pruského generálporučíka Clausewitze v jihomoravské Čejči

V neděli 31. července 2016 proběhla v Čejči pietní vzpomínka u hrobu pruského generálporučíka Clausewitze, jenž v této obci přesně před 150 lety zemřel. Úvodní slovo pronesl místostarosta Čejče Ing. Radek Peš, který také diváky, jichž se shromáždilo více než 50, seznámil s průběhem opravy náhrobku v roce 2011. Poté Mgr. Petr Vachůt z Muzea města Brna, který byl také iniciátorem celé pietní vzpomínky, krátce shrnul průběh prusko-rakouské války na Moravě a její dopad na obyvatelstvo Čejče. Na závěr technický referent Komitétu 1866 Jiří Synek přiblížil posluchačům osobu generálporučíka Clausewitze a po položení věnce k jeho hrobu také popsal výzbroj a výstroj dvou přítomných členů klubu vojenské historie z Brna, kteří se akce zúčastnili v uniformách gardového fyzilírského pluku, a kteří také pokládali věnec za obec Čejč a stáli čestnou stráž u hrobu. Za uspořádání celé vzpomínkové akce, která se setkala s velkým ohlasem mezi místními obyvateli, patří velký dík představitelům Čejče i panu P. Vachůtovi.

cejc16 1  cejc16 2  cejc16 3

 

Severní Čechy: Kuřívody, Ševčín a Boseň

V dopoledních hodinách v sobotu 23. července 2016 mobilizovaný severočeský oddíl ve složení J. Náhlovský, K. Koral a P. Novák úspěšně zvítězil nad rostoucí trávou na kuřívodském bojišti u pomníků ev.č. 1, 6 a 7. U těchto byl na vnitřní ploše obrubníků navíc aplikován chemický roztok proti růstu nežádoucí vegetace. Stejný zásah byl proveden u pomníku ev.č. 2, 3, 10 a 12. Následně byl uskutečněn přesun na mnichovohradišťské bojiště, kde již čekal hlavní cíl dne, a to natření celého plotu u pomníku ev.č. 1, kterému samozřejmě předcházelo posekání travnaté plochy v blízkosti uvedené památky. Během natírání se přidala posila v osobě M. Janouška, a tak byl získán čas pro další činnost v odpoledních hodinách. Určité povzbuzení v práci zajistil P. Novák recitací několika frází z budovatelských básní. Po splnění daného úkolu již opět následovalo sekání trávy a to u pomníků ev.č. 21, 35, 43, 45 a 52. Podvečerní doba v ½ 9 hodin se začínající únavou některých brigádníků po 10,5 hodinách práce znamenala již ukončení brigády.

Fotografie: http://1866.rajce.idnes.cz/Severni_Cechy_Kurivody,_Sevcin_a_Bosen

 

  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM